Dokumentumok meüpontban, link:
 
Az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok:
Magyarország Alaptörvénye
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyről
2000. évi C. törvény a számvitelről
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
2013.évi XXXVI.törvény a választási eljárásról
2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról
2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyag védelméről
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
2011. évi CXCIX. törvény közszolgálati tisztviselőkről
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről szóló
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól valamint a felsorolt törvények végrehajtásáról szóló Kormány és miniszteri rendeletek
 

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közfeladatot ellátó szerv

Neve:              Litér Község Önkormányzata

Székhelye:      8196 Litér, Álmos u. 37.

Postacíme:     8196 Litér, Álmos u. 37.

Honlap:           www.liter.hu

Tisztségviselők

Polgármester: Osváth Örs  (2022-2024)         88/598-021      polgarmester@liter.hu

Jegyző:           Bencze Éva    (2010-  )          88/598-023      korjegyzo@liter.hu

Képviselő-testület (2022 - 2024)

Osváth Örs

polgármester

Auerbach János

képviselő

Dr. Gyurika István Gábor

képviselő

Fekete Tamás

képviselő

Frank Csaba

képviselő

Hegyessy-Takács Edit

képviselő

Igrinyi Zsolt László

képviselő

 

Telefonszámok, e-mail címek:

8196 Litér, Álmos u. 37.
598-010 Központi telefonszám
598-016 Fax


598-012 Adó ado@liter.hu,
598-013 Igazgatás (szociális) szocialis@liter.hu
598-014 Igazgatás (gyámügy, anyakönyv) igazgatas@liter.hu
598-016 Titkárság liter@liter.hu
598-016 Polgármesteri referens referens@liter.hu
598-021 Polgármester polgarmester@liter.hu
598-023 Jegyző korjegyzo@liter.hu


598-024 Pénzügy (könyvelés) fokonyv@liter.hu

598-025 Pénzügy (könyvelés) penzugy@liter.hu
598-020 Pénzügy (analitika) analitika@liter.hu
598-026 Pénzügyi vezető penzugyivezeto@liter.hu

Ügyfélfogadási rend

Hétfő:  13.00 – 15.00 óra

Kedd:  8.00 – 12.00 óra, 13.00 – 15.00 óra

Csütörtök: 8.00 – 12.00 óra, 13.00 – 15.00 óra

Szerda, Péntek: Nincs ügyfélfogadás!

 
Oldal tetejére