K Ö Z L E M É N Y
Litér, TLC Kft. telephely létesítése tárgyában környezeti hatásvizsgálati eljárás
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalánál (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) a Termelés-Logisztic-Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8230 Balatonfüred, Tihanyi műút 1., KSH: 10863743-2511-113-19 KÜJ: 100207077, továbbiakban: Ügyfél) által a VE-09Z/KTF/0080-01/2019. ügyiratszámú határozatban előírt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása tárgyában a benyújtott kérelem és a mellékletét képező dokumentáció alapján VE-09/KTF/1021/2019. ügyiratszámon környezeti hatásvizsgálati eljárás indult, melyről a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (1) és (2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgya: Környezeti hatásvizsgálati eljárás, mely a VE-09Z/00080-01/2019. ügyiratszámú határozattal lezárt, a litéri telephely létesítése tárgyában lefolytatott előzetes vizsgálati eljárása kötelezte az Ügyfelet. A tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges.

Ügyiratszám: VE-09/KTF/01021/2019.
Az eljárás megindításának napja: 2019. január 31.
Az ügyintézési határidő: 105 nap

Az ügy rövid ismertetése: Az Ügyfél litéri telephely létesítése tárgyában lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást lezáró VE-09Z/00080-01/2019. ügyiratszámú határozatra tekintettel, mely tárgyi tevékenység kapcsán megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti zajhatások származhatnak, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges, mely jelen eljárást jelenti.

Az Ügyfél jelenlegi üzemcsarnoka Balatonfüreden a hajógyárnál található. Az egykori Hajógyár területén működő vállalat a felfutott termelési igényeknek kiszolgálása érdekében a Litéren, zöld mezős beruházás keretében egy új telephelyet létesítene, ahol változatlan gyártási technológiával folytatná a termelési tevékenységét, értelemszerűen modernebb és a munkafolyamatoknak jobban megfelelő körülmények között, csak nappali műszakokkal.

Az eljárás keretében a Veszprémi Járási Hivatal közmeghallgatást tart, melynek helyét, idejét külön végzésben rögzíti.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Stéger Ferenc, 88/550-899
Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
8200 Veszprém, József A. u. 36.
Telefon: 06-88-550-878, 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,
Központi e-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek

Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF
Hivatali kapu azonosító: 346009700
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 800-1600, péntek: 800 –1200
kedd, csütörtök: nincs ügyfélfogadás
R. 12-15. §-ok szerinti eljárás NINCS folyamatban.
Jelen közlemény közzétételének időpontja: 2019. február 07.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az érintett települések megnevezésével:
A tervezett tevékenység helye Litér 1403/1 hrsz. területe, mely várhatóan kiegészül a
1435 hrsz.-ú ingatlan területével.

A tevékenység hatásterülete Litér település közigazgatási területén lévő: 1413, 1412,
1411, 1403/2, 1402/2, 1402/1, 1401, 1438, 1427, 1426, 017, 014, 022/2, 022/8, 022/9, 798/1, 798/2, 798/3, 90, 29, 57, 610, 23, 611/3, 20, 18, 14/1, 24, 25, 26, 27, 28, 21, 17, 16, 15, 33/1, 33/2, 32/1, 32/2, 31/2, 31/1, 30/1, 30/2, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 91, 92, 93, 116, 117, 118/1, 118/2 helyrajzi számú ingatlanok, melyek listája a benyújtott dokumentáció 10. sz. mellékletét képezik.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és a dokumentáció elérési helye:
Az elektronikus úton közzétett kérelem és a dokumentáció megtalálható http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/ internetes oldalon az eljárás ügyszáma vagy a kérelmező neve/tárgya alapján.

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján a Veszprémi Járási Hivatalnál, valamint a Litér település Jegyzőjénél (továbbiakban: Jegyző) tekinthető meg. A betekintés módjáról a Veszprémi Járási Hivatalnál vagy a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

Tárgyi eljárásra vonatkozó észrevételek megtételére, kérdések feltevésére a Veszprémi Járási Hivatalnál előzetes egyeztetés alapján ügyfélfogadási időben személyesen, illetve postai, vagy elektronikus úton van lehetőség.

A közhírré tétel időtartama alatt a Jegyzőjénél vagy a Veszprémi Járási Hivatalnál a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.

A Veszprémi Járási Hivatal által hozható döntések a Korm.rendelet 10. § (8) bekezdése alapján:
A Veszprémi Járási Hivatal döntésében az egységes környezethasználati engedély kiadásáról vagy az engedély kiadása iránti kérelem elutasításáról dönt.

Ügyféli jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatás:
Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. A (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.

Az ügyfélre vonatkozó alapelvek (Ákr. 5. §)
(1) Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
(2) A hatóság biztosítja
a) az ügyfél, továbbá
b) a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv (Ákr. 6. §)
(1) Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.
(2) Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.
(3) Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. A (4) bekezdés szerint az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 63. §-a szerint ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. A 64. § (1) bekezdés alapján pedig, ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

Az eljárás akadályozásának következményei (Ákr. 77. §)
(1) Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja.
(2) Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb öszszege – ha törvény másként nem rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.
(3) Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi
a) a jogellenes magatartás súlyát,
b) – ha az erre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak – az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá
c) az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások számát és mértékét.

Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége (Ákr. 105. §)
(1) A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére.
(2) Az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kvt.) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Az (1) bekezdés alkalmazásában környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásnak minősülnek különösen a Kvt. 66. § (1) bekezdésében és a 66/A. § (1) bekezdésében foglalt eljárások. A szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba
vételéről szóló bírósági végzésének a Veszprémi Járási Hivatalhoz történő benyújtásával igazolhatja.

Veszprém, 2019. február 5.
Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Bognár József s.k.
osztályvezető

________________________________________________________________
TLC Kft. által a Kft. Litér, 1403/1 hrsz. alatti telephely létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek/veszprem-megyei-kormanyhivatal-veszpremi-jarasi-hivatal-kornyezet-es-termeszetvedelmi-foosztaly-ve-09z-07877-1-2018-sz-hirdetmenye
________________________________________________________________
forrás: hirdetmeny.magyarorszag.hu/hirdetmeny?id=1413722
Oldal tetejére